Download algemene voorwaarden

Rozemacoatings webshop is ingeschreven bij de K.V.K. te Groningen als Rozema Coatings BV
Onze K.V.K. nummer is: 02325148
Btw nr: NL805750290B01

Adres:

Rozema Coatings BV
Havennummer 3009
Seendweg 18-20
9936 GA Farmsum

Tel.: 0596-613549 / 632084
Fax: 0596 616202
info@rozemacoatings.nl


1.
Algemeen

1.1
In deze voorwaarden wordt Rozema Coatings BV, gevestigd te Farmsum aangeduid als Rozemacoatings webshop.

1.2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met Rozemacoatings webshop

1.3
Naast deze algemene voorwaarden kan Rozemacoatings webshop aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

1.4
Een afnemer, die volgens deze algemene voorwaarden Rozemacoatings webshop heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch of per telex op te geven orders of aan te gaande overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

2.
Offertes

2.1
Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

2.2
De prijscouranten en prijsvermeldingen van Rozemacoatings webshop zijn geen offerte.

3.
Totstandkoming van de overeenkomst

3.1
Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatieopdracht van Gatgetsshop.nl op haalbaarheid is beoordeeld. Rozemacoatings webshop heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht.

4.
Afbeeldingen

4.1
Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

5.
Prijzen

5.1
De zaken van Rozemacoatings webshop worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van Rozemacoatings webshop.

5.2
Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. De kosten voor verzending per expresse komen alleen voor rekening van de afnemer wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.

6.
Verzending/aflevering

6.1
De wijze van verzending en de daarbij geldende kosten wordt bij het afronden van de bestelling door de afnemer gekozen. Dit wordt bevestigd in de order bevestiging die de afnemer ontvangt na het afronden van de bestelling. De afnemer gaat akkoord met de verzendwijze tenzij binnen 1 werkdag middels mail of fax anders wordt overeengekomen met Rozemacoatings webshop.
De afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
Rozemacoatings webshop neemt geen verantwoording voor een verkeerd opgegeven aflever adres door de afnemer.
Indien een product door verkeerd opgegeven gegevens opnieuw verzonden moet worden zal de afnemer de verzendkosten voor zijn rekening nemen.

6.2
De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen.

6.3
In geval de afnemer ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie weken nadien niet heeft afgehaald van de door Rozemacoatings webshop op te geven opslagplaats, heeft Rozemacoatings webshop het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst te verhalen al hetgeen zij van de afnemer te vorderen heeft, onverminderd de aan Rozemacoatings webshop toekomende rechten.

6.4
De afnemer heeft de mogelijkheid om de verzending te verzekeren tegen een extra vergoeding.
Indien de zending beschadigd/zoek raakt bij transport en deze niet verzekerd is kan Rozemacoatings webshop niet aansprakelijk gesteld worden.

7.
Leveringstermijnen

7.1
De levertermijn gaat in, wanneer een overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en betalingen in het bezit zijn van Rozemacoatings webshop

7.2
Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.

7.3
De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat Rozemacoatings webshop na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij Rozemacoatings webshop een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.

7.4
Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Rozemacoatings webshop. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Rozemacoatings webshop of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan twee maanden wordt overschreden. Als dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

8.
Betaling

8.1
Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken. Voor het geval Rozemacoatings webshop een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen 5 werkdagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.2
Niet tijdige betaling geeft Rozemacoatings webshop het recht harerzijds overeenkomsten met de afnemer op te schorten, danwel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.

8.3
Indien de afnemer het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en Rozemacoatings webshop tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de afnemer gehouden aan Rozemacoatings webshop te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van € 113,45 per factuur.

8.4
Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.


8.5
In de behandeling genomen garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.


8.6
Rozemacoatings webshop accepteert alleen contante betaling(bij afhalen), ideal, paypal en bank/giro overschrijving.

9.
Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

9.1
De eigendom van de geleverde zaken wordt door Rozemacoatings webshop uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, evenals schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.


9.2
Zaken of onderdelen daarvan, die als gevolg van een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van Rozemacoatings webshop tot volledige voldoening van al hetgeen Rozemacoatings webshop van de afnemer te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.


10.
Facturen

10.1
De afnemer ontvangt binnen 3 werkdagen na het afronden van de bestelling een factuur van Rozemacoatings webshop
Klachten over facturen dienen binnen drie werkdagen na ontvangst van de facturen middels fax of email kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Rozemacoatings webshop geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken c.q. facturen als juist erkent.


11.
Commerciële garantie en reparaties

11.1
Rozemacoatings webshop staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

11.2
Gadgetsdiscount staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Een door de Gadgetsdiscount, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand


11.3
De afnemer dient in een voorkomend geval Rozemacoatings webshop onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.

11.4
De artikelen worden onder garantie gerepareerd indien deze bij Rozemacoatings webshop afgeleverd met een originele factuur of aankoops bewijs(b.v. bankafschrift)  en een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Rozemacoatings webshop

11.5
Eventuele terugzending van artikelen aan of van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. Rozemacoatings webshop aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en dan slechts wanneer deze zaken aan het door Rozemacoatings webshop op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Rozemacoatings webshop deze zaken aan de afnemer afleverde.


11.7
Reparatie van artikelen door Rozemacoatings webshop buiten de wettelijk geldende garantie termijn en waarvan geen sprake is van een non-conform product, is mogelijk als de afnemer en Rozemacoatings webshop schriftelijk eens zijn met de voorwaarden en kosten die gemaakt moeten worden.
Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend.

11.8
Indien de afnemer aan Rozemacoatings webshop een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen 1 maand na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van Rozemacoatings webshop. De afnemer zal dan Rozemacoatings webshop vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.


11.9
Als een product onder garantie wordt terug gestuurd en het product blijkt in orde te zijn, worden de verzendkosten van Gadgetsdiscount naar de klant doorberekend(behoudens tegenbewijs). Het product wordt pas teruggestuurd als het bedrag op de rekening van Rozemacoatings webshop staat.

11.10
De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

A:
Indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd


B:
Indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Rozemacoatings webshop
zijn verricht.

C:
Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen waardoor het product non-conform is.

D:
Indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden waardoor het product non-conform is.

E:
Indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires 
waardoor het product non-conform is.
F:
Indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.


Aansprakelijkheidsbeperking

12.1
Rozemacoatings webshop, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

12.2
Onverminderd het vorenstaande is Rozemacoatings webshop in ieder geval nimmer aansprakelijk:

A:
Wegens niet, of niet tijdige levering;

B:
Voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.

C:
In geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 15;

D:
Indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;

E:
Voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in Gadgetsdiscount's bedrijfsruimte bevinden;F:
Voor bedrijfs-en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan; G: voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;


G:
voor schade veroorzaakt door geleverde software;

H:
voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;


12.3
Indien Rozemacoatings webshop in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Rozemacoatings webshop slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

12.4
Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Rozemacoatings webshop nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.

12.5
De afnemer zal Rozemacoatings webshop vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Rozemacoatings webshop.

12.6
De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Rozemacoatings webshop of haar leidinggevende ondergeschikten.

13.
Niet-toerekenbare tekortkomingen

13.1
Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door Gadgetsdiscount niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren danwel aan Rozemacoatings webshop niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor Rozemacoatings webshop als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).

13.2
Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Rozemacoatings webshop alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door Rozemacoatings webshop redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.

13.3
Rozemacoatings webshopheeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Rozemacoatings webshop is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Rozemacoatings webshop gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Rozemacoatings webshop behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

13.4
Rozemacoatings webshop heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

14.
Ontbinding

14.1
Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens Rozemacoatings webshop niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, danwel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelenstelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Rozemacoatings webshop te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

14.2
In gevallen onder 1 genoemde, heeft Rozemacoatings webshop het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of dit geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

14.3
Rozemacoatings webshop is te allen tijde bevoegd dan schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

14.4
In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Rozemacoatings webshop schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, danwel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

14.5
De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.

15.
Consumentenkoop

15.1
In geval van consumentenkoop gelden de volgende bepalingen c.q. zinsdelen niet: art.4 lid 1 (voor zover het de bevoegdheid van de afnemer tot ontbinding uitsluit); art.7 lid 4 (idem); art. 9 lid 5 (idem); art.9 leden 7 en 8; art.14 lid 2 sub g; art.16 lid 2 (voor zover het de bevoegdheid van Rozemacoatings webshop tot ontbinding betreft); art.18 lid 2 (wordt aangevuld met: De afnemer heeft het recht om binnen een maand nadat Rozemacoatings webshop zich schriftelijk op het bepaalde in lid 2 heeft beroepen te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.).

16.
Toepasselijk recht/bevoegde rechter

16.1
Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

16.2
De bevoegde rechter binnen het Arrondissement Rotterdam neemt kennis van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Rozemacoatings webshop en afnemer, tenzij Rozemacoatings webshop er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

17.
Terugname

Rozemacoatings webshop
Koekoestraat 15
4815 AN FARMSUM

Telefoon: 076-8877559 / 0649011807

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Farmsum, onder no:20145499

18.
Wet kopen op afstand


In het kader van de Wet Kopen op Afstand heeft de consument bij het doen van aankopen via Internet recht op een 'afkoelingsperiode' van 7 werkdagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van reden, waarbij de klant zelf de portokosten voor het terugsturen dient te betalen. 

Wanneer u zich heeft bedacht over een via deze site gedane bestelling en u wenst de goederen te retourneren, doe dit dan direct na ontvangst. Omdat verzending altijd voor rekening en risico van de verzender geschiedt, dient het pakket deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd te zijn (onvoldoende gefrankeerde post wordt reeds door TPG Post geweigerd). Wanneer de teruggezonden goederen compleet, in originele/onbeschadigde verpakking en ongebruikt zijn, dan storten wij het door u betaalde aankoopbedrag zo spoedig mogelijk terug op uw rekening, waarbij u er rekening mee moet houden dat Rozemacoatings webshop de gemaakte kosten voor betalingsverkeer in kan houden op het tegoed. Voeg voor een snelle afwikkeling dan ook altijd een kopie van de aankoopfactuur bij met de vermelding 'annulering' en uw bank- of girorekeningnummer.

Gevolgen van het toepassen van het retourrecht

Bij een juiste toepassing van het retourrecht zijn beide partijen gehouden de wederzijds verrichte prestaties terug te draaien. Kan de koper het ontvangen product niet, slechts gedeeltelijk of in verslechterde toestand terugleveren, dan zal hij de waardevermindering moeten compenseren. Dit geldt echter niet wanneer de waardevermindering uitsluitend terug te voeren is op het controleren van het ontvangen product, zoals dat bijvoorbeeld ook in een winkel mogelijk zou zijn geweest. De koper kan het risico van waardevermindering beperken indien hij de zaken niet in gebruik neemt en handelingen nalaat die de waarde van het product beïnvloeden.

Privacy Policy (uw naam)
Algemeen:
Rozemacoatings webshop respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Rozemacoatings webshop zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
Gebruik van NAW Gegevens:
Rozemacoatings webshop gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres en afleveradres nodig om uw bestelling uit te voeren.
Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen.
Om het winkelen bij Rozemacoatings webshop zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u artikelen aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.
In uw Rozemacoatings webshop account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en aflevergegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
Cookies:
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Rozemacoatings webshop gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Tevens worden ze gebruikt om uw order correct af te handelen.
Overige:
Rozemacoatings webshop verkoopt uw gegevens niet. Rozemacoatings webshop zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Rozemacoatings webshop Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld conform wetgeving.